Jäteveden kuormituksen kehitys

Envor Group Oy ja Loimi Kierto Oy seuraavat kuukausittain viemäröityjen jätevesien kuormitusta osana Envitech -alueella suoritettavaa yhteistarkkailua. Tarkkailun toteuttamisesta ja näytteiden ottamisesta sekä analysoinnista vastaa KVVY Tutkimus Oy, jonka laboratorion laatujärjestelmä on FINAS-akkreditoitu.

Analyysituloksista laaditaan valvontaviranomaiselle kuukausittain yhteenveto ja raportti, joilla seurataan ympäristöluvan luparajojen noudattamista.

Alla on esitettynä molempien yhiöiden jäteveden kokonaiskuormituksen kehitys sekä luparajat vuosikeskiarvoina